Voorheen D-Quipment - Event Facilities
Facebook pagina Imperial Event Facilities Instagram
De Algemene Verhuur- en Verkoopvoorwaarden van;
Imperial Event Facilities. Bourgondiestraat 42 5346 RC Oss.

1 Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Klant: iedere derde met wie
Imperial Event Facilities een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Imperial Event Facilities een
aanbieding doet. b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Imperial Event Facilities en Klant
tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding
en ter uitvoering van die Overeenkomst. c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering
van zaken en/of diensten danwel een deel daarvan, welke Imperial Event Facilities op grond van een
Overeenkomst verricht. d. Locatie: de plaats(en) waar Imperial Event Facilities de Prestatie dient te verrichten.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op
alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Imperial Event Facilities en Klant ter zake.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene
Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op
de betreffende Overeenkomst.

2. Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Imperial Event Facilities zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
       aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Imperial Event
       Facilities het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
       herroepen.
2.3 Klant zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de
       Overeenkomst ontvangen van Imperial Event Facilities. Klant dient de opdrachtbevestiging, dan
       wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord
       ondertekend aan Imperial Event Facilities te retourneren.

3. Levering en leveringstijden
3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Imperial Event Facilities is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan
       voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Klant te vorderen.
3.3 Indien Klant aan Imperial Event Facilities nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder
       indien facturen van Imperial Event Facilities door Klant nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is
       Imperial Event Facilities gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Klant aan al zijn
       verplichtingen heeft voldaan.
3.4 Imperial Event Facilities zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is
       overeengekomen. Imperial Event Facilities is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te
       leveren door middel van (zaken van) derden.

4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Klant zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een
       Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien Imperial Event
       Facilities een aanvraag verzorgt ten behoeve van Klant, geschiedt dit voor rekening en risico van
       Klant.
4.2 Klant zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de
       Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Klant zal zorgdragen
       voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrecht-organisatie en Imperial Event Facilities
       vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

5. Locatie
5.1 Klant zal er tijdig voor zorgdragen dat Imperial Event Facilities de Locatie met de door hem en de
       eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen
       kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
5.2 Klant dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor
       de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Klant op eerste verzoek van Imperial Event
       Facilities zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden
       afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Imperial Event Facilities en/of
       de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.
5.3 Klant zal er voor zorgdragen dat Imperial Event Facilities bij het leveren van de Prestatie niet zal
       worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Klant zal voor zijn rekening en risico in
       verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie- en beveiligingspersoneel.
5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de
       Overeenkomst is opgenomen. Klant draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie
       waarop/waarin Imperial Event Facilities de Prestatie zal leveren.
5.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats
       vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat Imperial Event Facilities de
       Prestatie kan leveren zonder dat Imperial Event Facilities bijzondere voorzieningen behoeft te
       treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van Imperial
       Event Facilities of door Imperial Event Facilities ingeschakelde derden.
5.6 Klant zal er voor zorgdragen dat Imperial Event Facilities direct na de overeengekomen showtijd
       kan aanvangen met de afbouw van de verkochte, verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
5.7 Alle door de Klant dan wel op verzoek van Klant door derden in de Locatie ter beschikking
       gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en
       andere materialen en hulpwerktuigen worden door Imperial Event Facilities gebruikt voor
       rekening en risico van Klant.
5.8 Klant zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van
       Imperial Event Facilities betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

6. Garantie
6.1 De door Imperial Event Facilities aan Klant verkochte, verhuurde of ter beschikking gestelde
       zaken verkeren in goede staat van onderhoud.
6.2 Indien Klant Imperial Event Facilities tijdig meldt dat de verkochte, verhuurde of ter beschikking
       gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van Imperial Event
       Facilities op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.
6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen ten gevolge van enig handelen door Klant in
       strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat
       aan Klant in rekening gebracht.

7. Aanvaarding en reclame
7.1 Keuring en controle van de verkochte en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst.
       Eventuele bezwaren, zichtbare gebreken en/of defecten dienen onmiddellijk of in ieder geval
       binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk aan Imperial Event Facilities te worden gemeld
7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk
       na constatering dan wel nadat de Klant deze had kunnen constateren, aan Imperial Event
       Facilities schriftelijk te worden gemeld zodat Imperial Event Facilities in staat is ter plaatse de
       juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.
7.3 De schriftelijke melding van eventuele zichtbare dan wel onzichtbare gebreken dient zo
       nauwkeurig mogelijk, met redenen omkleed en onder vermelding van de datum van ontdekking
       aan Imperial Event Facilities te geschieden.
7.4 Zonder nauwkeurige en met redenen omklede melding worden de betreffende goederen geacht
       te zijn verkocht of gehuurd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de prestatie
       geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.

8. Gebruik van verhuurde/ter beschikking gestelde zaken
8.1 Klant zal aan hem verkochte, verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken
       voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Imperial Event Facilities
       verschafte bedieningsvoorschriften en door Imperial Event Facilities gegeven aanwijzingen.
8.2 Het is Klant behoudens schriftelijke toestemming van Imperial Event Facilities verboden gehuurde
       of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen
       Locatie.
8.3 Het is Klant niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik
       te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke
       toestemming van Imperial Event Facilities.
8.4 Imperial Event Facilities heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Klant aan zijn
       verplichtingen voldoet, waartoe Klant Imperial Event Facilities of een door deze aangewezen
       persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking
       gestelde zaken zich bevinden.
8.5 Het is Klant niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter
       beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met
       bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder
       voorafgaande schriftelijke toestemming van Imperial Event Facilities.

9. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken
     en herstel oorspronkelijke toestand
9.1 Klant zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken,
       identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel
       afleveren aan Imperial Event Facilities.
9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Imperial
       Event Facilities op een Locatie zullen worden verwijderd, zal Klant er voor zorgdragen dat de
       Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop Imperial Event Facilities al de gehuurde dan
       wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.
9.4 Indien Imperial Event Facilities Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het
       aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het
       aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde
       zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de
       oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Klant.

10. Betalingen
10.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
10.2 Indien een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de Klant,,
         zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden
         alle openstaande en/of nog niet vervallen facturen van de Klant direct en volledig opeisbaar
10.3 De Klant is in geval van verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.
10.4 In geval van verzuim, komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en
         buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage,
         voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het
         moment dat Imperial Event Facilities de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en
         bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van
         € 250.00.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Imperial Event Facilities gerechtigd hetzij de uitvoering van de
         Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en
         ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.
11.2 Als overmacht aan de zijde van Imperial Event Facilities wordt tevens aangemerkt: stakingen
         door, danwel ziekte van werknemers van Imperial Event Facilities en door hem voor de
         uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de
         Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare
         verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door Imperial Event Facilities of door hem
         ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze
         transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen,
         (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Imperial Event Facilities, 
         diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden
         waardoor Imperial Event Facilities niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren
         zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.
11.3 Een beroep op overmacht kan door Imperial Event Facilities ook nog worden gedaan nadat
         Imperial Event Facilities in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.4 In geval van overmacht heeft Imperial Event Facilities het recht alle door Imperial Event
         Facilities aan de Klant ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door Imperial Event Facilities verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Imperial
         Event Facilities, tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan zijn
         betalingsverplichtingen jegens Imperial Event Facilities uit hoofde van enige met Imperial Event
         Facilities gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake
         het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
12.2 De geleverde zaken kunnen door de Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening
         worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan
         ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
12.3 Voor het geval dat Imperial Event Facilities zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
         uitoefenen geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
         Imperial Event Facilities of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
         waar de eigendommen van Imperial Event Facilities zich bevinden en die zaken mede terug te
         nemen

13. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
13.1 In geval van verhuur van goederen door Imperial Event Facilities aan Klant is Klant, tot het
         moment van teruggave - als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker - aansprakelijk voor alle
         schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter
         beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze
         zaken.
13.2 Klant is aansprakelijk voor alle schade welke Imperial Event Facilities lijdt indien Klant niet
         onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze
         schade bedraagt tenminste 10 % van de waarde van de betreffende verkochte, verhuurde of ter   
         beschikking gestelde zaken.
13.3 Klant verplicht zich - ten behoeve van Imperial Event Facilities - de gehuurde en/of ter
         beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van Imperial Event Facilities
         verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare 
         schade. Op verzoek dient Klant Imperial Event Facilities een kopie van de polis en
         polisvoorwaarden te overhandigen.
13.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn
         en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door Imperial Event Facilities
         aan Klant ter beschikking is gesteld, is Klant aansprakelijk voor deze schade en/of het
         ontbrekende deel. Klant zal alsdan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel - zoals
         alsdan door Imperial Event Facilities in rekening gebracht - aan Imperial Event Facilities betalen.
13.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van
         zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan
         tijdens en/of door de Prestatie van Imperial Event Facilities op de Locatie.
13.6 Indien Klant, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst
         met Imperial Event Facilities aansprakelijk is en Imperial Event Facilities wordt door een derde
         aangesproken, zal Klant Imperial Event Facilities volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
13.7 Indien Imperial Event Facilities ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel
         uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere
         aansprakelijkheid van Imperial Event Facilities beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
         geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Imperial Event Facilities wordt
         uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg
         is van opzet of grove schuld van Imperial Event Facilities.

14. Verzuim en ontbinding
14.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem
         uit de met Imperial Event Facilities gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is
         Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Imperial Event Facilities gerechtigd uitvoering
         van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee
         samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Imperial Event
         Facilities tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Imperial Event Facilities
         verder toekomende rechten.
14.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Klant, stillegging of
         liquidatie van het bedrijf van Klant, danwel - indien Klant een natuurlijk persoon is - onder
         curatele stelling van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege ontbonden
         zijn, tenzij Imperial Event Facilities Klant binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van
         (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Imperial Event
         Facilities zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende  
         Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd
         de Imperial Event Facilities verder toekomende rechten.
14.3 Imperial Event Facilities heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de
         Klant sprake is van blijvende overmacht. De Klant zal alsdan alle door Imperial Event Facilities
         gemaakte en nog te maken kosten aan Imperial Event Facilities vergoeden.
14.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Imperial Event
         Facilities op Klant onmiddellijk opeisbaar, is Klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van
         verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft Imperial Event Facilities het recht om de
         terreinen en gebouwen van Klant te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten tussen Imperial Event Facilities en de Klant en alle geschillen die
         daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan, in Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen Imperial Event Facilities en de Klant zullen worden beslecht door de
         Nederlandse rechter bij de Rechtbank Oost- Brabant in Nederland. De kantonzaken zullen
         Worden beslecht bij de Rechtbank Oost- Brabant, locatie ‘sHertogenbosch. Deze jurisdictie
         keuze is exclusief, tenzij dat verboden is door dwingend rechterlijke bepalingen of verdrag.
© 2024 Imperial Event Facilities & Daan's Vermakelijke Bedrijven